نقش و مصرف شن در پرورش

لازم است بدانید استفاده و مصرف شن درطیور کاربرد دارد.  شن‌ریزه برای کمک به هضم کل دانه  موجود در بدن برخی پرندگان که دارای سیستم گوارشی قوی و بزرگتر هستند.

نقش یک آسیاب و خردکننده را ایفا می‌نماید. و باعث شکست شدن غشای بیرونی دانه می‌گردد. و باعث نفوذ پذیری غشای بیرونی دانه می شود.

با ما در ارتباط باشید.