مطالب توسط مدیر سایت

آبخوری و دانخوری

 آب خوری و دان خوری از مهمترین تجهیزات مورد نیاز سالن های پرورش انواع طیور سنتی و صنعتی، آبخوری و دانخوری می باشد. این تجهیزات باید به شکلی باشند که مانع از ریختن آب و دان بر روی زمین شود. معمولا تجهیزات مرغداری را به رنگ قرمز تولید می کنند زیرا پرنده نسبت به رنگ […]