تاثیر نور در سالن مرغداری و میزان خاموشی سالن پرورش طیور همچنین رنگ نور سالن پرورش و برنامه نور سالن بوقلمون و نور سالن جوجه یکروزه

  • کاهش تلفات
  • کاهش میزان مصرف دان
  • افت وزن گیری و تخمگذاری
  • بیماری کانی بالیسم.

رنگ نور سالن پرورش

نور سالن

میزان نور نقش بسیار مهمی در سالن  پرورش  انواع طیور دارد. نور باعث بهبود ضریب تبدیل و کاهش تلفات جوجه ها خواهد شد. در مرغ گوشتی نور شدید سالن ضریب تبدیل دان را کاهش میدهد. در مرغ تخمگذار نیز نور برای بهره وری بیشترضروری بوده و کمبود نور باعث افت درصد تخمگذاری میشود.

کمبود نور سالن مرغداری

همانطور که گفته شد عدم نور کافی در سالن پرورش عوارض زیادی ایجاد میکند،مسلما نور شدید و زیاد نیز مشکلات زیادی به دنبال دارد.  ساعات نوردهی بیش از حد و یا افزایش شدت نور باعث تحریک جوجه  میشود که باعث می شود جوجه ها انرژی زیادی را از دست بدهنددرنتیجه دان بیشتری مصرف میکنند. همچنین نور زیاد باعث تحریک سیستم عصبی جوجه می شود و ممکن است باعث بیماری خود خوری یا کانی بالیسم  در بین گله بشود.

درنتیجه شدت نور و همچنین  میزان ساعات نوردهی در سالن  پرورش طیور بسیار با اهمیت است.  پرورش دهندگان با توجه به نوع طیور و نژاد آنها همچنین سن گله باید نور سالن را به اندازه کافی و اصولی تأمین کنند. مرغدار می بایست در سالن را به تجهیزات سنجش نور مجهز کند تا بتواند نور سالن را کنترل کند. نور سالن جوجه یکروزه نیاید زیاد باشد چرا که باعث کانابالیسم در هفته اول خواهد شد.

در ادامه جدول نور سالن و مقدار ساعات خاموشی سالن مرغداری را با هم خواهیم دید.

نور سالن بوقلمون گوشتی

نور سالن بوقلمون گوشتی

رنگ نور سالن

نوع رنگ نور و لامپ در سالن پرورش یکی از نکاتی است که باید به آن پرداخت.

مرغ گوشتی:

بیشتر از نور قرمز استفاده می شود . استفاده از نور قرمز باعث کاهش کانی بالیسم می شود٬ زیرا تمام محیط را رنگ قرمز گرفته و پرنده قادر به تشخیص خون نخواهد بود. استفاده از نور قرمز باعث آرامش در جوجه ها و  کاهش تحرکات جسمی می شود در نتیجه انرژی کمتری مصرف می شود. این رنگ در پرورش بوقلمون هم مورد استفاده قرار میگیرد.

مرغ تخمگذار:

میزان تولید تخم مرغ و وزن تخم مرغ با نور سفید فلور سنت بیشتر است.